Privacyreglement – Huisartsenpraktijk Meijers – Zuidhorn
Huisartsenpraktijk Meijers
Hanckemalaan 1e 9801 HJ
Zuidhorn

Privacyreglement

AVG en WGBO:
Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacy-wetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU). De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt dan niet meer.
Al langer zijn de rechten en plichten van personen en organisaties die werkzaam zijn in de gezondheidszorg en van de cliënten/patiënten vastgelegd in de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO). De WGBO ligt aan de basis van alle zorgverlening.

Bij huisartsenpraktijk Meijers worden uw gegevens verwerkt met behulp van een computersysteem waarin administratieve, medische en financiële gegevens worden vastgelegd. Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt voor de huisartsgeneeskundige zorgverlening in de meest brede zin van het woord. Alle medewerkers van de praktijk vallen onder de restricties van het medisch beroepsgeheim en hebben zich verplicht om uiterst zorgvuldig om te gaan met de gegevens die hen ter kennis komen. Incidenteel waarnemende huisartsen en/of andere medewerkers vallen onder dezelfde regelingen.

Patiënten hebben het wettelijk recht op inzage in (en een kopie van) hun medische dossier en kunnen indien gewenst dus om een afschrift van dit dossier (of een gedeelte ervan) verzoeken. Ook hebben patiënten het recht op correctie en/of aanvulling en/of vernietiging van (een gedeelte van) hun gegevens indien daartoe gegronde redenen bestaan.
Voorts kan een patiënt aangeven dat hij (een gedeelte van) zijn dossier wenst af te schermen voor inzage door anderen dan de huisarts. In dat geval kan het dossier worden beveiligd d.m.v. een apart wachtwoord.
Indien u van deze rechten gebruik wenst te maken verzoeken wij u dit te bespreken met uw huisarts.

Gegevens kunnen ten behoeve van de zorgverlening (bijvoorbeeld voorschrijven van medicatie of verwijzing) worden uitgewisseld met andere zorgverleners (bijvoorbeeld de apotheek, medisch specialisten, paramedici etc.). In principe wordt hierbij de instemming van de patiënt verondersteld.

Bij verzoeken om medische informatie door derden, bijvoorbeeld een medisch adviseur van een schadeverzekeraar, kan daaraan uitsluitend worden tegemoetgekomen indien hiervoor door de betreffende patiënt uitdrukkelijke, gerichte schriftelijke toestemming werd gegeven.

Overdracht van het dossier
Wanneer u een nieuwe huisarts kiest zal de oude huisarts het dossier overdragen aan de nieuwe huisarts.
De oude huisarts doet dit in principe zo spoedig mogelijk maar in ieder geval binnen een maand nadat het verzoek om overdracht bekend is.
Voor de overdracht van de medische gegevens wordt hierbij zoveel mogelijk gebruik gemaakt van een internet verbinding via een volledig beveiligde route: via deze zg. ZorgMail File Transfer’ (ZFT) kunnen patiënt-verhuis-dossiers gemakkelijk, veilig en elektronisch worden overdragen van de ene naar de andere huisarts.
Indien deze wijze van overdracht niet mogelijk is zal het dossier in principe via aangetekende post worden verzonden.

Mocht u vragen, opmerkingen of klachten hebben over de wijze waarop wij met uw gegevens omgaan dan verzoeken wij u met nadruk om hierover met de huisarts-praktijkhouder in gesprek te gaan.